Số hiệu văn bản: 02/2013/TT-BYT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 15-01-2013
Ngày hiệu lực: 15-03-2013
Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Download dạng Word
Download dạng PDF

Tệp đính kèm:
02-2013-TT-BYT-PHU-LUC.doc
BỘ Y TẾ
--------
Số: 02/2013/TT-BYT    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013THÔNG TƯ
Quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y ết trong quản lý bệnh laoCăn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về nguyên tắc phối hợp, nội dung và phương thức phối hợp, điều kiện tham gia phối hợp, trách nhiệm và quyền lợi của các cơ sở y tế tham gia phối hợp, ghi chép và báo cáo trong quản lý bệnh lao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ sở y tế thuộc mạng lưới phòng chống lao theo Quyết định số 2357/QĐ-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Cơ sở y tế tư nhân.
3. Cơ sở y tế nhà nước không thuộc mạng lưới phòng chống lao.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Bảo đảm các ca bệnh lao đều phải được theo dõi và báo cáo với Chương trình chống lao.
2. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa các cơ sở y tế tham gia phối hợp.
3. Huy động các nguồn lực xã hội trong phòng chống bệnh lao.

Chương II
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp chuyển người nghi mắc lao, thu nhận và chuyển mẫu đờm để xét nghiệm chẩn đoán bệnh lao
1. Phối hợp chuyển người nghi mắc lao
a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia chuyển người nghi mắc lao và được hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu nghi mắc lao.
b) Khi phát hiện người nghi mắc lao, cơ sở y tế thực hiện giới thiệu người bệnh đó tới các cơ sở chuyên khoa lao hoặc các cơ sở y tế có đăng ký tham gia chẩn đoán bệnh lao.
c) Cơ sở y tế tiếp nhận người nghi mắc lao có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh được khám, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh lao kịp thời.
2. Phối hợp thu nhận và chuyển mẫu đờm để xét nghiệm chẩn đoán bệnh lao
a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thu nhận và vận chuyển mẫu đờm để chẩn đoán bệnh lao được Chương trình chống lao hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu nghi lao, cách lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển đờm và phòng chống lây nhiễm.
b) Cơ sở y tế tham gia thu nhận và chuyển mẫu đờm thực hiện thu nhận, bảo quản và vận chuyển mẫu đờm tới cơ sở y tế có đăng ký tham gia chẩn đoán bệnh lao.
c) Cơ sở y tế đăng ký tham gia chẩn đoán bệnh lao tiếp nhận, thực hiện xét nghiệm và phản hồi kết quả chẩn đoán cho nơi chuyển.

Điều 5. Phối hợp trong chẩn đoán, phát hiện bệnh lao
1. Cơ sở y tế tham gia chẩn đoán bệnh lao có trách nhiệm thực hiện chẩn đoán bệnh lao theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao ban hành theo Quyết định số 979/QĐ–BYT ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế và danh mục kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt.
2. Cơ sở y tế chỉ tham gia ch...
(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC