Số hiệu văn bản: 02/2013/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành: 03-05-2013
Ngày hiệu lực: 13-05-2013
Người ký: Hoàng Trọng Hải
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 02/2013/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
---------------------------

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là khâu then chốt trong quá trình thực hiện yêu cu quản lý xã hội bằng pháp luật. Qua hơn hai năm thực hiện Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tnh ban hành Quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tnh đã đạđược những kết quả nhất định, song còn tồn tại nhiều hạn chế, bt cập đó là: nhiều s, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chưa coi đây là một nhiệm vụ thườnxuyên, gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ ca các cơ quan, đơn vị; việc triển khai chưa được thực hiện một cách kịp thời và chưa có định hướng cụ thể, rõ ràng; việc bố trí biên chế và nguồn lực, điều kiện hoạt động chưa đảm bảo nên hiệu quả chưa cao v.v...

Để khc phục những tồn tại, bất cập nêu trên, đồng thời triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản liên quan khác; qua đó, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tnh, UBND tnh chỉ thị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện:

Tronphạm vi chức năng, nhiệm vụ, chủ động tổ chức nghiên cứu quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Sở Tư pháp:

a) Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL, kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số59/2012/NĐ-CP; hàng năm, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổ chức thực hiện; giúp UBND tnh tổ chức điều tra, khảo sát, kim tra tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước cp trên.

b) Giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; theo dõi, tng hợp, báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ca UBND tnh hàng năm với Bộ Tư pháp.

c) Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cp...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC