Số hiệu văn bản: 97/TTLB/TCCBCP-CP
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
Ngày ban hành: 16-08-1995
Ngày hiệu lực: 16-08-1995
Người ký: Hồ TếPha
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA LIÊN BỘ BAN TCCBCP-BỘ TÀI CHÍNH
SỐ 97/TTLB/TCCBCP-CT NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 1995
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/CP NGÀY 26-7-1995
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI
CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

Ngày 26-7-1995 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Trong quá trình xây dựng Nghị định đã trao đổi thống nhất ý kiến với các cơ quan có liên quan ở Trung ương, Liên Bộ: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I- SỐ LƯỢNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

 

1. Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở (gọi chung là cấp xã). Cán bộ xã bao gồm những cán bộ được bầu cử theo nhiệm kỳ và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ là những người chịu trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Cán bộ xã vừa công tác vừa gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương. Để từng bước thực hiện Nghị quyết 8 của Trung ương Đảng khoá VII "... Kiện toàn chính quyền cấp xã, giải quyết vấn đề ngân sách và từng bước chuyên nghiệp hoá một số vị trí công tác ở xã...", đồng thời góp phần cải thiện đời sống cán bộ xã, phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/CP ngày 26-7-1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, được thực hiện thống nhất trong cả nước từ ngày 1-7-1995.

2. Việc quy định số lượng cán bộ và mức phụ cấp sinh hoạt phí cho cán bộ xã lần này thể hiện rõ sự quan tâm và cố gắng lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với cấp cơ sở. Uỷ ban nhân dân các cấp cần chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy chính quyền xã tinh gọn, ổn định và chuyên môn hoá một số cán bộ công tác ở xã như cán bộ Văn phòng Uỷ ban nhân dân, cán bộ địa chính, cán bộ hộ tịch tư pháp, hộ khẩu, cán bộ tài chính xã... để thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực công tác ở cơ sở.

3. Số lượng cán bộ được bố trí theo Điều 1 trong Nghị định số 50/CP của Chính phủ.

- Các chức danh cán bộ Đảng và chính quyền xã được bố trí như sau:

Cán bộ Đảng uỷ xã: 2

Hội đồng nhân dân xã: 2

Uỷ ban nhân dân xã: 7 (theo Nghị định 174/CP)

Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ: 4

Chức danh cán bộ Mặt trận và các đoàn thể ở xã do các đoàn thể quy định không kể trong số lượng nói trên.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào số dân, diện tích, khối lượng công việc, địa hình phức tạp đi lại khó khăn, tình hình chính trị, kinh tế, đặc điểm dân tộc, tôn giáo, an ninh, trật tự an toàn xã hội để bố trí cán bộ cho phù hợp với từng loại xã, phường, thị trấn ở địa phương.

Những xã được bố trí 16, 18, 20 cán bộ là mức tối đa cho từng loại xã theo quy định của Nghị định số 50/CP Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện hướng dẫn bố trí tăng cường cho những lĩnh vực có khối lượng công việc lớn như xã biên giới, hải đảo có thể bố trí một phó công an, mộ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC