Số hiệu văn bản: 50/BC-UBND
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 13-05-2009
Ngày hiệu lực: 13-05-2009
Người ký: Lê Hoàng Quân
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 50/BC-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2009

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỬA ĐỔI VÀ 01 NĂM THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 130-TB/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Trong quá trình thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng, các cơ quan hành chính Nhà nước đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong việc thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo vẫn còn hạn chế, một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; một số cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vi phạm thời hạn giải quyết theo luật định; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vẫn còn bất cập, một bộ phận tinh thần trách nhiệm chưa cao; kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính Nhà nước chưa chuyển biến kịp theo yêu cầu của thực tiễn; việc phối hợp trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành chưa thống nhất, đồng bộ, vẫn còn hiện tượng gây phiền hà cho công dân.

Trước tình hình đó và để cụ thể hóa Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2004 và năm 2005, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố (viết tắt là Chỉ thị 20/2006/CT-UBND), thay thế Chỉ thị 26/2001/CT-UB ngày 20 tháng 9 năm 2001 và Quyết định số 132/20...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC