Số hiệu văn bản: 439/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 16-04-2012
Ngày hiệu lực: 16-04-2012
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Download dạng Word
Download dạng PDF

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 439/QĐ-TTg

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC SẢN PHẨM QUỐC GIA THỰC HIỆN TỪ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020
------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo Chương trình đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai xây dựng và thực hiện các đề án phát triển sản phẩm quốc gia đã được phê duyệt.
Trong từng trường hợp cụ thể, ngoài các cơ chế chính sách đã được quy định tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù của từng Đề án phát triển các sản phẩm quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 
DANH MỤC
SẢN PHẨM QUỐC GIA THỰC HIỆN TỪ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

A. DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH THỨC

STT

Tên sản phẩm quốc gia

1

Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao

2

Sản phẩm thiết bị siêu trường, siêu trọng

a

Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn (gồm 09 nhóm...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC