Số hiệu văn bản: 22/1997/TTLT-LĐTBXH-TCCP
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
Ngày ban hành: 29-12-1997
Ngày hiệu lực: 29-12-1997
Người ký: Đỗ Quang Trung, <
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 22/1997/TT-LĐTBXH-TCCB NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC CƠ QUAN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƯƠNG.

 

Thi hành Điều 4, Quyết định số 727/TTg ngày 04-9-1997 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy làm công tác thương binh, liệt sỹ và người có công thuộc cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội các cấp ở địa phương như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) thành lập hệ thống tổ chức chuyên trách làm công tác thương binh, liệt sỹ và người có công trực thuộc Ngành Lao động - Thương binh và xã hội trên cơ sở phòng Chính sách thương binh, liệt sỹ hoặc phòng Thương binh xã hội hiện nay để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp về lĩnh vực thương binh, liệt sỹ và người có công theo quy định của Nhà nước và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

2. Tổ chức chuyên trách làm công tác thương binh, liệt sỹ và người có công ở cấp tỉnh là Phòng Thương binh liệt sỹ và người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

3. Nhiệm vụ công tác thương binh, liệt sỹ và người có công ở cấp huyện, quận, thị xã (gọi chung là cấp huyện) do Phòng Lao động - Thương binh và xã hội hoặc Phòng Tổ chức lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện đảm nhiệm, không có tổ chức chuyên trách riêng.

4. Nhiệm vụ công tác thương binh, liệt sỹ và người có công ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) do Uỷ ban nhân dân xã đảm nhiệm.

5. Số lượng biên chế của tổ chức chuyên trách làm công tác Thương binh, liệt sỹ và người có công do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định nằm trong tổng số biên chế của tỉnh, trên cơ sở khối lượng công việc được giao, nguồn kinh phí chi trả, số lượng các đối tượng và địa dư hành chính.

 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ
LÀM CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG Ở ĐỊA PHƯƠNG:

 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thương binh, liệt sỹ và người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

a. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực thương binh, liệt sỹ và người có công thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội địa phương để Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt.

- Giúp Giám đốc Sở trong việc hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các quy trình về thủ tục xác nhận người có công; tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đối với các đối tượng.

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ, danh sách, t...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC