Số hiệu văn bản: 63/2012/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 25-12-2012
Ngày hiệu lực: 04-01-2013
Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Download dạng Word
Download dạng PDF
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------------------
Số: 63/2012/QĐ-UBND    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế
sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường
--------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường như sau:
1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thay thế thuế nhà, đất) là khoản thu ngân sách phường - xã, thị trấn hưởng 100%. Thời gian áp dụng: trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015.
2. Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; ngân sách cấp thành phố hưởng 100% số thu được phân chia. Thời gian áp dụng: trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký; bổ sung Quy định về phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn ổn định ngân sách năm 2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 82/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC