Số hiệu văn bản: 17/2010/QD-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 22-03-2010
Ngày hiệu lực: 01-04-2010
Người ký: Nguyễn Thành Tài
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-----------------

Số: 17/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2010

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về chấm dứt thu điều tiết 1% học phí các trường lớp bán công,

trường ngoại ngữ tin học, trung tâm văn hóa ngoài giờ

cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố

------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 43/BCTT-VHXH ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 10502/STC-HCSN ngày 20 tháng 10 năm 2009,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Nay chấm dứt thu điều tiết 1% học phí các trường, lớp bán công, trường ngoại ngữ, tin học, trung tâm văn hóa ngoài giờ cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố, quy định tại khoản 4, Điều 1, Quyết định số 49/2000/QĐ-UB-VX ngày 10 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                                          

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thành Tài

 

 

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC