Số hiệu văn bản: 2605/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 10-07-2007
Ngày hiệu lực: 10-07-2007
Người ký: Phạm Duy Khương
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2605/TCT-CS

V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Trả lời công văn số VTN/2007/HC-059 ngày 09/5/2007 của Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “7- Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ nằm trong chương trình cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ Việt Nam và Liên Hiệp Quốc, do tính chất khẩn cấp của chương trình nên các hoạt động này không có quyết định thành lập dự án và công văn phê duyệt dự án thì Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng viện trợ.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam được biết và liên hệ với Cục thuế Hà Nội để được hoàn thuế.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế TP. Hà Nội;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC