Số hiệu văn bản: 2160/TCT-KK
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 06-06-2008
Ngày hiệu lực: 06-06-2008
Người ký: Phạm Văn Huyến
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------    
Số: 2160/TCT-KK
V/v chính sách thuế  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
--------
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

Kính gửi:    - Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Tân Đại An
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương. 
 
Trả lời công văn số 09/CVDN-08 ngày 02/4/2008 của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất thương mại Tân Đại An (Địa chỉ: Số 214 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về việc thay thế công văn số 06/CVDN-08 ngày 24/3/2008 của đơn vị liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và chuyển tài sản do mua bán doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 4, Khoản 2, Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2005, đối với trường hợp bán DNTN thì: “Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật này”.

- Theo Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về đăng ký thuế, thì:

+ Điểm 7.10, Mục I hướng dẫn: Cá nhân kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân hay cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân được cơ quan Thuế cấp mã số thuế duy nhất một lần. Một cá nhân đã được cấp mã số thuế có trách nhiệm sử dụng mã số thuế duy nhất của mình để kê khai các loại thuế và cho mọi hoạt động có phát sinh nộp thuế”.

+ Điểm 5, Mục IV hướng dẫn: “… Riêng trường hợp doanh nghiệp bán là doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp tư nhân bán phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp mua làm thủ tục cấp mã số thuế mới”.

- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì khoản 2 Điều 10 Luật thuế GTGT được sửa đổi, bổ sung như sau “Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu; trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc có hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không đúng quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế”.

- Theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn, thì:

+ Điểm 3, Mục II Phần A hướng dẫn: “Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng – GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng”.
+ Điểm 1.7, Mục VI Phần B hướng dẫn: hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là:

“ Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).

- Hóa đơn ghi đầy đủ...
(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC