Số hiệu văn bản: 2071/TCT-TNCN
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 14-06-2010
Ngày hiệu lực: 14-06-2010
Người ký: Phạm Duy Khương
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
Số: 2071/TCT-TNCN
V/v: kê khai thuế TNCN đối với cá nhân làm việc cho các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

 
 
Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
 
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2787/CT-TTHT ngày 11/5/2010 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc cho các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán. Vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 1.2.1 và 2.1.1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế. Trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế lũy tiến từng phần, cơ quan trả tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp ngân sách nhà nước” và “Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng”.
Căn cứ vào các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất về việc các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam là đơn vị trả tiền lương, tiền cho các cá nhân Việt Nam thực hiện việc khấu trừ, khai thuế TNCN cho các cá nhân này. Việc khấu trừ thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1, mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC