Số hiệu văn bản: 168/2012/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 11-10-2012
Ngày hiệu lực: 01-12-2012
Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Download dạng Word
Download dạng PDF

Tệp đính kèm:
168_2012_TT-BTC_ban-co-con-dau.pdf
BỘ TÀI CHÍNH
--------    
Số: 168/2012/TT-BTC    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2012

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 103/2010/TT-BTC NGÀY 19/7/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 141/2009/TT-BTC NGÀY 13/7/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Thông báo số 165-TB/TW ngày 27/6/2008 của Ban chấp hành Trung ương thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”;
Thực hiện Quyết định số 2460-QĐ/BTCTW ngày 24/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về việc ban hành “Quy chế tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ I;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” như sau:

Điều 1. Sửa đổi khoản 12, điều 1 của Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” như sau:
Bổ sung khoản 4, điều 6 - Vé máy bay áp dụng cho các đối tượng tham dự các khóa bồi dưỡng, đào tạo thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.
Những nội dung khác quy định tại Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” vẫn có hiệu lực thi hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để giải quyết./.

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC