Số hiệu văn bản: 811/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 02-07-2012
Ngày hiệu lực: 02-07-2012
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Download dạng Word
Download dạng PDF
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------    
Số: 811/QĐ-TTg    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ NĂM 2012 CHO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2702/BGDĐT-GDĐH ngày 08 tháng 5 năm 2012 và ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8317/BTC-HCSN ngày 20 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 450 tỷ đồng (bốn trăm năm mươi tỷ đồng) từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2012 đã được Quốc hội quyết định, để triển khai Đề án 911 và Đề án 356 về đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC