Số hiệu văn bản: 158/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 23-08-2005
Ngày hiệu lực: 02-09-2005
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------
Số: 158/2005/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
TP.Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 8 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH
Về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động 7 tháng cuối năm 2005
cho Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp
-------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2005 ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5005/TC-HCSN ngày 18 tháng 7 năm 2005 về ghi dự toán kinh phí hoạt động (7 tháng cuối năm 2005 cho Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp) ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động 7 tháng cuối năm 2005 cho Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thuộc
Sở Công nghiệp với tổng số tiền là 771 (bảy trăm bảy mươi mốt) triệu đồng, gồm :
- Kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên  : 210 triệu đồng ;
- Kinh phí sửa chữa, mua sắm  : 561 triệu đồng ;
Trong đó : + Sửa chữa trụ sở :  200 triệu đồng ;
                  + Mua sắm trang bị ban đầu : 361 triệu đồng.
(Chưa giải quyết kinh phí mua xe ô tô trong năm 2005 mà chuyển sang năm 2006 thực hiện)

Điều  2.  Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán chi ngân sách năm 2005, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp gửi cơ quan chủ quản, cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp  chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều  3.  Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC