Số hiệu văn bản: 1816TCT/ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 13-06-2005
Người ký: Phạm Văn Huyến
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 1816 TCT/ĐTNN Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005

KÍNH GỬI: CỤC THUẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU


Trả lời công văn số 1235 CT-THDT ngày 20/4/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn thực hiện thu thuế môn bài đối với Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1 và Điểm 2, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính thì:
- Tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.
- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

Căn cứ theo quy định trên thì Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thuộc đối tượng nộp thuế môn bài theo mức là 1.000.000 đồng/năm.

Trường hợp tổ chức và cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh ở nhiều địa phương khác nhau thì chỉ nộp thuế môn bài một lần, khi đến địa phương khác xuất trình thẻ môn bài cho cơ quan thuế địa phương biết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện.


Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
- Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Lưu: VP(HC), ĐTNN (3b).

Phạm Văn Huyến

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC