Số hiệu văn bản: 2262/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 14-07-2005
Người ký: Phó Tổng Cục Trưởng Phạm Văn Huyến
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2262/TCT-ĐTNN Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2005


KÍNH GỬI: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Trả lời công văn số 8876/CV-HTr ngày 25/5/2004 và số 4919 CT/HTr ngày 23/5/2005 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với lô hàng xuất khẩu được thanh toán bằng cách bù trừ giá trị hợp đồng xuất khẩu với các khoản phải trả cho người nhập khẩu của Công ty TNHH AVASYS Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm d.3, Khoản 1, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải thanh toán qua ngân hàng.
Trường hợp Công ty TNHH AVASYS Việt Nam có ký kết hợp đồng xuất khẩu các lô hàng phát triển và sản xuất phần mềm với Công ty cổ phần Epson Kowa (Công ty mẹ ở nước ngoài), trong hợp đồng có quy định toàn bộ giá trị các lô hàng được thanh toán qua ngân hàng, nếu hàng hóa của Công ty đã thực tế xuất khẩu, có đầy đủ thủ tục theo quy định, nhưng số tiền thanh toán qua ngân hàng thực tế nhận được nhỏ hơn giá trị hợp đồng do Công ty mẹ đã bù trừ số tiền Công ty TNHH AVASYS Việt Nam còn nợ Công ty mẹ thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với số lượng hàng hóa đã xuất khẩu có giá trị tương ứng với số tiền được bù trừ, với điều kiện trong hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) xuất khẩu ký kết với Công ty mẹ có quy định việc bù trừ công nợ các khoản này và có bản xác nhận thanh toán bù trừ của phía nước ngoài.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện.


Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Lưu VT, ĐTNN (2b).

Phạm Văn Huyến


Các văn bản liên quan:
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC