Số hiệu văn bản: 1818TCT/ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 13-06-2005
Người ký: Phạm Văn Huyến
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 1818 TCT/ĐTNN Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005

KÍNH GỬI: CÔNG TY SHIMIZU CORPORATION


Trả lời công văn số 050512/SHMZ ngày 12/5/2005 của Công ty Shimizu Corporation về vấn đề kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc kê khai nộp thuế:

Theo hướng dẫn tại điểm 3, mục I, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty Shimizu Corporation có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra, giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp thì Công ty Shimizu Corporation đăng ký với Cục thuế Thành phố Hà Nội để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu. Công ty Shimizu Corporation đã đăng ký và nộp thuế theo qui định nêu trên, nếu tiếp tục ký các hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ thì phải tiếp tục đăng ký và nộp thuế GTGT và TNDN theo phương pháp này.

Đối với các hợp đồng Công ty đã thực hiện và đã kê khai, nộp thuế thì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp mà Công ty đã và đang thực hiện.

2. Về doanh thu tính thuế GTGT và TNDN:

Theo qui định tại điểm 1.1 và 2.1, mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên, trường hợp Công ty Shimizu Corporation không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được qui định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế GTGT và TNDN của Công ty Shimizu Corporation không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

Nếu nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu Công ty Shimizu Corporation nhận được theo hợp đồng ký với Bên Việt Nam. Nhà thầu phụ nước ngoài không phải nộp thuế nếu xuất tr...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC