Số hiệu văn bản: 14300/BTC-TCT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 10-11-2005
Ngày hiệu lực: 10-11-2005
Người ký: Đinh Văn Nhã
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 14300/BTC-TCT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005


v/v đính chính công văn

số 11684/BTC-TCT


KÍNH GỬI: - CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CP;

- UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW

Do sai sót trong việc đánh máy, Bộ Tài chính đính chính một số nội dung của Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
1. Về công thức xác định chi phí phân bổ cho diện tích đất chuyển quyền tại điểm 1 Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 :
Đã in là:

Chi phí phân bổ cho

DT đất chuyển quyền

=

Tổng chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng

Tổng DT đất được giao làm DA

x

Diện tích đất chuyển quyền

Sửa lại là:

Chi phí phân bổ

cho DT đất

chuyển quyền


=

Tổng chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng

Tổng DT đất được giao làm DA (trừ diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai)


x

Diện tích

đất đã

chuyển quyền


2. Về thời điểm áp dụng nêu tại đoạn cuối điểm 5.4.2 của công văn số 11684/BTC-TCT như sau:
Đã in là: “Công văn này được áp dụng để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế từ năm 2005 trở đi. Trong quá trình thực hiện hướng dẫn tại Công văn này, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết”
Sửa lại là: “Trong quá trình thực hiện hướng dẫn tại Công văn này, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết”.


BỘ TÀI CHÍNH


Đinh Văn Nhã


CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC