Số hiệu văn bản: 3401/NHNN-CSTT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 10-05-2010
Ngày hiệu lực: 10-05-2010
Người ký: Nguyễn Ngọc Bảo
Download dạng Word
Download dạng PDF

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3401/NHNN-CSTT
V/v huy động và cho vay bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các ngân hàng thương mại;
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
- Các công ty tài chính.

 

Để thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu và cải thiện cán cân thanh toán theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng như sau:

1. Xây dựng và gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về huy động vốn và cho vay bằng ngoại tệ theo Biểu 1 và Biểu 2 gửi kèm công văn này, đánh giá mặt được và mặt chưa được về huy động vốn và cho vay bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp để kiểm soát hoạt động cho vay bằng ngoại tệ theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại điểm 4.3 Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2010 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2010 và văn bản số 3215/NHNN-CSTT ngày 29 tháng 4 năm 2010 về việc cho vay bằng ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước nhằm tránh rủi ro về thanh khoản, tỷ giá và lãi suất đối với huy động và cho vay bằng ngoại tệ.

Đề nghị quý Đơn vị gửi báo cáo đánh giá theo điểm 1 nêu trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) trước ngày 13/5/2010, theo địa chỉ: 49 - Lý Thái Tổ, Hà Nội, điện thoại: 04 38246955, fax: 04.38246953, email: phongcstd@sbv.gov.vn.

Kính mong sự hợp tác của quý Đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến và PTĐ Nguyễn Văn Bình (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Nguyễn Ngọc Bảo

 

BIỂU 1.

BÁO CÁO HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

31/12/2009

30/4/2010

I. Huy động vốn

 

 

1. Huy động từ các tổ chức và dân cư trong nước

 

 

1.1. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư (thị trường I)

 

 

a. Tổ chức kinh tế

 

 

Trong đó: + Không kỳ hạn

 

 

+ Có kỳ hạn:

 

 

+ Trong đó: Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

 

 

+ Ký quỹ

 

 

b. Dân cư

 

 

Trong đó: - Không kỳ hạn

 

 

+ Có kỳ hạn:

 

 

+ Trong đó: Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

 

 

c. Phát hành giấy tờ có giá

 

 

Trong đó: - Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

 

 

1.2. Huy động từ các TCTD (thị trường II)

 

 

a. Tiền gửi

 

 

Trong đó: - Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

 

 

b. Tiền vay

 

 

c. Phát hành giấy tờ có giá

 

 

2. Huy động từ nước ngoài

 

 

a. Tiền gửi của các tổ chức và người không cư trú

 

 

Trong đó: - Không kỳ hạn

 

 

- Có kỳ hạn:

 

 

+ Trong đó: Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

 

 

b. Tiền gửi của các ngân hàng ở nước ngoài

 

 

c. Vay ngân hàng nước ngoài

 

 

II. Dư nợ cho vay và đầu tư

 

 

1. Cho vay đối với khách hàng là tổ chức kinh tế và cá nhân = (I)

 

 

a. Cho vay phân theo kỳ hạn = (I)

 

 

Trong đó: - Ngắn hạn

 

 

- Trung và dài hạn

 

 

b. Cho vay phân theo ngành lĩnh vực kinh tế = (I)

 

 

Trong đó: - Để thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu

 

 

               + Trong đó: Nhập khẩu hàng hóa dịch vụ để sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu

 

 

- Để trả nợ nước ngoài.

 

 

- Để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

 

 

               - Để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, mã khách hàng bán ngoại tệ cho NHTM để chuyển sang VNĐ chi phí ở trong nước

 

 

- Cho vay để thực hiện các mục đích khác

 

 

2. Dư nợ cho vay và đầu tư đối với khách hàng là TCTD (thị trường II)

 

 

a. Gửi tiền tại TCTD khác

 

 

Trong đó: - Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

 

 

b. Cho vay đối với các TCTD khác

 

 

c. Đầu tư giấy tờ có giá của TCTD khác

 

 

3. Đầu tư khác

 

 

- Chứng khoán nợ nước ngoài

 

 

- Tiền gửi tại nước ngoài

 

 

- Đầu tư khác

 

 

 


Lập biểu

……, ngày…. tháng ….. năm 2010
Tổng Giám đốc

 

BIỂU 2.

BÁO CÁO HỆ SỐ GIỮA DƯ NỢ CHO VAY VÀ VỐN HUY ĐỘNG, BẰNG NGOẠI TỆ

Đơn vị: %

Chỉ tiêu

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

30/4/2010

1. Hệ số giữa dư nợ cho vay/vốn huy động thị trường I

 

 

 

 

 

2. Hệ số giữa dư nợ cho vay/vốn huy động (thị trường I + thị trường II)

 

 

 

 

 

3. Hệ số giữa dư nợ cho vay/vốn huy động (thị trường I + thị trường II + vốn huy động từ nước ngoài)

 

 

 

 

 

 


Lập biểu

……, ngày…. tháng … năm 2010
Tổng Giám đốc

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC