Số hiệu văn bản: 244/TANDTC-KHXX
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao
Ngày ban hành: 05-11-2012
Ngày hiệu lực: 05-11-2012
Người ký: Tống Anh Hào
Download dạng Word
Download dạng PDF
TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------    
Số: 244/TANDTC-KHXX
V/v: mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012
 


 Kính gửi:     - Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân các huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh.


Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định của pháp luật liên quan đến mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Tòa án nhân dân các cấp thực hiện quy định sau đây:

Theo quy định tại Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29-11-2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là Quyết định 2868) quy định mức lãi suất cán bộ bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, có hiệu lực từ ngày 01-12-2012. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ Quyết định 2868. Do đó, trong quá trình giải quyết các loại vụ, việc tại Tòa án có liên quan đến vấn đề áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố thì hiện nay vẫn áp dụng mức lãi suất cơ bản quy định tại Quyết định 2868 cho đến khi có văn bản sửa đổi, hủy bỏ Quyết định 2868 nêu trên.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các cấp nhận được Công văn này cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện.
 
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC