Số hiệu văn bản: 38/1998/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 11-11-1998
Người ký: Phan Văn Khải
Download dạng Word
Download dạng PDF

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 38/1998/CT-TTG
NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN

 

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị quyết Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, ngày 08 tháng 9 năm 1998, Chính phủ đã ra Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Để triển khai thực hiện Nghị định, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình tổ chức triển khai Quy chế. Trước hết, cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 30-TC/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ chính trị, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan liên quan. Thủ trưởng, cán bộ, công chức ở mỗi cơ quan hành chính Nhà nước đều phải nắm vững nội dung Quy chế, nhận thức rõ mục đích của việc thực hiện Quy chế và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Quy chế.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện phải xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế. Kế hoạch triển khai phải cụ thể, định rõ thời gian và trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện Quy chế. Vụ Tổ chức - Cán bộ ở các Bộ, ngành, Ban Tổ chức chính quyền cấp tỉnh là cơ quan giúp Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Quy chế.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở Quy chế này, sau khi thoả thuận với Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm ban hành và hướng dẫn triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan sự nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

4. Bộ Tài chính chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính và chịu trách nhiệm hướng dẫn các quy định về công khai tài chính.

5. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức Hộ nghị cán bộ, công chức cơ quan.

6. Tổng thanh tra nhà nước phối hợp với tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp theo quy định của Pháp lệnh thanh tra.

7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện cần rà soát, xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định của mình trái với Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

8. Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Quy chế.

9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC