Số hiệu văn bản: 24/2012/TT-BNNPTNT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 19-06-2012
Ngày hiệu lực: 19-12-2012
Người ký: Bùi Bá Bổng
Download dạng Word
Download dạng PDF

Tệp đính kèm:
24-2012-TT-BNNPTNT-DANH-MUC.doc
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

---------------------------
Số: 24/2012/TT-BNNPTNT    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
Hà Nội, ngày  19   tháng 6  năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng
---------------------------

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 14 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng:
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống bông.
Ký hiệu:   QCVN 01-84:2012/BNNPTNT
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống thuốc lá vàng sấy.
Ký hiệu:   QCVN 01-85:2012/BNNPTNT
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống hoa lily.
     Ký hiệu:   QCVN 01-86:2012/BNNPTNT
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống dưa chuột.
Ký hiệu:   QCVN 01-87:2012/BNNPTNT
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống su hào.
Ký hiệu:   QCVN 01-88:2012/BNNPTNT
6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống hoa cúc.
Ký hiệu:   QCVN 01-89:2012/BNNPTNT
7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống hoa đồng tiền.
Ký hiệu:   QCVN 01-90:2012/BNNPTNT
8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống dưa hấu.
Ký hiệu:   QCVN 01-91:2012/BNNPTNT
9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cải bắp.
Ký hiệu:   QCVN 01-92:2012/BNNPTNT
10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống dưa chuột.
Ký hiệu:   QCVN 01-93:2012/BNNPTNT
11. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống su hào.
Ký hiệu:   QCVN 01-94:2012/BNNPTNT
12. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống hoa hồng.
Ký hiệu:   QCVN...
(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC