Số hiệu văn bản: 99/QĐ-BNN-KHCN
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 18-01-2011
Ngày hiệu lực: 18-01-2011
Người ký: Bùi Bá Bổng
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 99/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHCN ĐƯA VÀO XÉT CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2011 THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”
________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình trọng điểm và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước;
Theo đề nghị của Viện trưởng viện Di truyền nông nghiệp và Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ KHCN đưa vào xét chọn thực hiện từ năm 2011 thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” (Tên, mục tiêu và dự kiến kết quả trong phụ lục kèm theo).

Điều 2. Việc xét chọn được thực hiện công khai theo Quy chế quản lý đề tài, dự án nghiên cứu KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT được ban hành theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

TÊN, MỤC TIÊU, DỰ KIẾN KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KHCN ĐƯA VÀO XÉT CHỌN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Dự kiến kết quả

Ghi chú

1.

“Xây dựng quy trình chẩn đoán virus lùn sọc đen phương nam Việt Nam bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Xây dựng quy trình chẩn đoán chính xác virus lùn sọc đen phương Nam bằng kỹ thuật RT-PCR và ứng dụng thành công trong chẩn đoán bệnh tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

- Trình tự phân đoạn virus lùn sọc đen phương Nam tại các tỉnh phía Bắc: S7 có chiều dài ≥ 2200 nucleotide, S9 có chiều dài ≥ 1800 nucleotide và S10 có chiều dài > 1750 nucle...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC