Số hiệu văn bản: 70/QĐ-UBND.HC
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp
Ngày ban hành: 12-01-2009
Ngày hiệu lực: 12-01-2009
Người ký: Lê Vĩnh Tân
Download dạng Word
Download dạng PDF

Tệp đính kèm:
QD70UB.DOC

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
___________

Số: 70/QÐ-UBND.HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
--------
Thành phố Cao Lãnh, ngày 12  tháng 1 năm 2009

QUYẾT ÐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý rừng tràm và hệ sinh thái đất
ngập nước khác ở Vườn Quốc gia Tràm Chim
____________
   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Quyết định số 4110/QĐ/BNN-KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (Quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng tràm);

Xét đề nghị tại Công văn số 297/VQG-VP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý rừng tràm và hệ sinh thái đất ngập nước khác ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông triển khai thực hiện Quy chế này.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim; các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công an Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC