Số hiệu văn bản: 748/BC-BNN-TCCB
Loại văn bản: Báo Cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 15-02-2012
Ngày hiệu lực: 15-02-2012
Người ký: Nguyễn Văn Nam
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/BC-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2011, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2012
--------------------------

Thực hiện công văn số 18/BTNMT-TĐKT ngày 05/01/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Trưởng Khối thi đua khối Bộ, Ngành kinh tế) về báo cáo thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012 như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO:

Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Bộ đã tham mưu Bộ trưởng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng:

- Thông tư số 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/09/2011 về hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham mưu Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Văn bản số 3330/BNN-TCCB ngày 15/11/2011 về hướng dẫn, triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ năm 2011 đến năm 2020.

- Chỉ đạo ký kết giao ước thi đua các khối theo Thông tư hướng dẫn số 75/TT-BNN ngày 23/06/2008 của Bộ trưởng. Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ đã dự 05 khối là khối các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, miền Núi phía Bắc tổ chức ký giao ước thi đua đầu năm 2011.

Đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình kế hoạch xét tặng giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam lần thứ nhất của Bộ.

Chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị tại cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện Chỉ thị đạt những kết quả tốt hơn.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ đã chỉ đạo Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp triển khai Thông tư số 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/09/2011 về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua do Bộ phát động và các phong trào thi đua liên kết với các Bộ, ngành, đoàn thể phát động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011:

1. Về chỉ đạo các phong trào thi đua:

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện các Chỉ thị, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Bộ trưởng phát động trong thời gian qua, đó là:

- Hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Cả nước chun...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC