Số hiệu văn bản: 35/NQ-CP
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 31-07-2012
Ngày hiệu lực: 31-07-2012
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Download dạng Word
Download dạng PDF

Tệp đính kèm:
35_NQ-CP-ban-con-con-dau.pdf
CHÍNH PHỦ
-------    
Số: 35/NQ-CP    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
----------
CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 2403/TTr-BNG-LS ngày 09 tháng 7 năm 2012,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán Hiệp định nêu trên với phía Chi-lê và ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ ký chính thức Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với đại diện được ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê.

Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
 
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC