Số hiệu văn bản: 37/2007/TTLT-BTC-BTNMT
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 11-04-2007
Người ký: Thứ Trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Đỗ Hải Dũng.
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 37/2007/TTLT-BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách trung ương bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ, đề án đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

2. Nhiệm vụ, đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản thực hiện đồng thời với điều tra cơ bản địa chất phải theo quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch ngân sách nhà nước giao.

3. Nhiệm vụ, đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện phân bổ dự toán và triển khai thực hiện.

II- NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ chi về điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

- Điều tra phát hiện tiềm năng tài nguyên khoáng sản, đồng thời với việc lập các loại bản đồ địa chất khu vực, các chuyên đề về địa chất và khoáng sản.

- Điều tra địa chất khoáng sản biển, địa chất tai biến, địa chất môi trường.

- Đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản theo loại hoặc nhóm khoáng sản và đối với các cấu trúc địa chất có triển vọng.

- Tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC