Số hiệu văn bản: 03/2005/TT-BTNMT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 28-06-2005
Ngày hiệu lực: 25-08-2005
Người ký: Mai ái Trực
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 03/2005/TT-BTNMT
NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP
CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO THUỘC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP); sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ (Công văn số 1373/BNV-TL ngày 09 tháng 6 năm 2005) và Bộ Tài chính (Công văn số 5966/TC-PC ngày 18 tháng 5 năm 2005), Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc Ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống bộ máy tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trừ các đơn vị sự nghiệp giáo dục, khoa học, y tế, văn hóa thông tin).

2. Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu được quy định tại Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất.

II. MỨC PHỤ CẤP

1. Đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu:

a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường: áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

b) Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo T...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC