Số hiệu văn bản: 5383/VPCP-KG
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 26-09-2007
Ngày hiệu lực: 26-09-2007
Người ký: Phó Chủ Nhiệm Trần Quốc Toản
Download dạng Word
Download dạng PDF
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 5383/VPCP-KG Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2006

V/v: Xử lý, khắc phục ô nhiễm môi
trường do sản xuất hóa chất và hóa
chất tồn lưu gây ra

KÍNH GỬI: - CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
- ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Một số giải pháp cấp bách, cần làm ngay:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan:

- Giải quyết ngay việc cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân ở các khu vực có nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt bị ô nhiễm, đặc biệt ở các khu vực bị ô nhiễm do tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, chất độc hóa học và xăng dầu do chiến tranh để lại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện nội dung này;

- Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất còn lại trên địa bàn, trên cơ sở đó xử lý, khắc phục ô nhiễm và phục hồi chất lượng môi trường.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan yêu cầu các cơ sở sản xuất hóa chất vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường phải có biện pháp khắc phục ngay các vi phạm, hoàn thành cải tạo hoặc xây dựng các công trình xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

2. Một số giải pháp lâu dài:

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ng&agr...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC