Số hiệu văn bản: 4772/CV-EVN-QLĐT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 28-09-2004
Ngày hiệu lực: 28-09-2004
Người ký: Đào Văn Hưng
Download dạng Word
Download dạng PDF

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Số 4772/CV-EVN-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2004

V/v xác nhận thiết bị nhập khẩu cho HĐ gói thầu số 1 dự án mở rộng TBA 500kV Đà Nẵng làm tài sản cố định

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Căn cứ Luật Thuế Giá trị Gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Danh mục các loại máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ văn bản số 1783/TCHQ-KTTT ngày 24/4/2000 của Tổng cục Hải quan;

Tổng công ty Điện lực Việt Nam xin xác nhận hàng hoá nhập khẩu theo Hợp đồng sau đây là hàng hoá thiết bị đồng bộ của dự án mở rộng trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, không thuộc Danh mục các máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được và được Tổng công ty Điện lực Việt Nam nhập khẩu để tạo Tài sản cố định, thuộc diện không chịu thuế Giá trị Gia tăng;

Hợp đồng gói thầu số 1: "Cung cấp vật tư thiết bị mở rộng trạm" cho dự án mở rộng trạm biến áp 500kV Đà Nẵng ký giữa Tổng công ty Điện lực Việt Nam đại diện là Ban QLDA các công trình điện miền Trung và Nhà thầu VATECH TRANSMISSION & DISTRBUTION S.A (Pháp), số hiệu Hợp đồng là 20/2004/EVN-CPPMB-VATECH/DANANG

Kính đề nghị Tổng cục Hải quan và các cửa khẩu có liên quan quan tâm, giúp đỡ để Tổng công ty Điện lực Việt Nam có đủ điều kiện nhập khẩu các thiết bị, đảm bảo mục tiêu và tiến độ của Dự án.

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAMĐào Văn Hưng

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC