Số hiệu văn bản: 41/TC-ĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 01-01-1990
Ngày hiệu lực: 17-07-1991
Người ký: Lý Tài Luận
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 41/TC-ĐT NGÀY 17-7-1991
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN KHẤU HAO CƠ BẢN
ĐỂ LẠI XÍ NGHIỆP CHO ĐẦU TƯ XDCB

Căn cứ Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 385/HĐBT ngày 7-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý các nguồn đầu tư XDCB của Nhà nước.

Sau khi thoả thuận với các ngành liên quan; Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản để lại xí nghiệp sử dụng cho đầu tư XDCB trong kế hoạch Nhà nước như sau:

I- NGUYÊN TẮC CHUNG

 

-Vốn KHCB để lại ngành và xí nghiệp sử dụng cho đầu tư XDCB trong kế hoạch Nhà nước được quản lý thống nhất theo điều lệ quản lý XDCB ban hành kèm theo Nghị định số 385/HĐBT ngày 7-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng và các thông tư hướng dẫn của các cơ quan chức năng Nhà nước.

- Các công trình XDCB được sử dụng nguồn vốn KHCB để đầu tư phải được ghi vào kế hoạch Nhà nước do cấp có thẩm quyền phê duyệt, trước hết ưu tiên cho các công trình quan trọng của ngành, công trình có hiệu quả kinh tế cao, phát huy ngay trong năm kế hoạch và phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư và xây dựng theo chế độ quản lý đầu tư XDCB hiện hành của Nhà nước.

-Vốn KHCB Nhà nước để lại xí nghiệp được hình thành từ nguồn trích KHCB của những TSCĐ (thuộc nguồn vốn đầu tư của ngân sách) sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của xí nghiệp theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định.

-Vốn KHCB để lại xí nghiệp (theo nội dung trên) chỉ được sử dụng đầu tư XDCB các công trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đơn vị, theo các loại sau đây:

+ Công trình xây dựng mới.

+ Cải tạo, mở rộng.

+ Đổi mới thiết bị công nghệ.

+ ứng dụng thiết bị kỹ thuật, công nghệ mới.

- Chủ đầu tư, cơ quan chủ quản đầu tư chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc sử dụng vốn KHCB để lại xí nghiệp cho đầu tư XDCB đúng mục đích, các công trình ghi trong kế hoạch Nhà nước hàng năm, có hiệu quả và chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý đầu tư XDCB của Nhà nước.

II. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ VĐT BẰNG NGUỒN VỐN
KHCB ĐỂ LẠI XÍ NGHIỆP

 

- Căn cứ vào mục tiêu, chủ trương, cơ cấu đầu tư của Nhà nước xác định cho các Bộ, ngành và địa phương và trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật (hoặc báo cáo KHKT), thiết kế, dự toán của công trình (hoặc hạng mục công trình) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nguồn vốn KHCB được để lại ngành, xí nghiệp; chủ đầu tư bố trí kế hoạch đầu tư năm kế hoạch cho các công trình gửi cơ quan chủ quản đầu tư (XN Trung ương quản lý gửi Bộ chủ quản; XN địa phương quản lý gửi UBKHNN và Sở Tài chính tỉnh, thành phố)

- Trường hợp các đơn vị có nguồn vốn KHCB để lại ngành, xí nghiệp theo chế độ quy định mà chưa có nhu cầu sử dụng hoặc chưa sử dụng hết, thì cơ quan chủ quản cấp trên (sau khi thoả thuận với Giám đốc xí nghiệp và cơ quan tài chính cùng cấp) báo cáo cơ quan chủ quản đầu tư để điều động, bố trí kế hoạch đầu tư cho đơn vị khác có công trình trọng điểm, quan trọng, có nhu cầu vốn đầu tư lớn. Khi công tr...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC