Số hiệu văn bản: 39/2010/TT-BGDDT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 23-12-2010
Ngày hiệu lực: 08-02-2011
Người ký: Trần Quang Quý
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------------

Số: 39/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2010

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học,

cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

----------------------------------

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ  Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về việc đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2011. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website: Chính phủ, Bộ GD&ĐT;

- Như điều 3;

- Lưu VT, Vụ PC, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Trần Quang Quý

 

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC