Số hiệu văn bản: 09/2001/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 28-05-2001
Ngày hiệu lực: 28-05-2001
Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
SỐ 09/2001/TT-BLĐTBXH NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2001
HƯỚNG DẪN VIỆC HOÀN THÀNH XÁC NHẬN NGƯỜI CÓ CÔNG
VỚI CÁCH MẠNG TRONG 3 THỜI KỲ

 

Hơn 50 năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành một hệ thống chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Hàng triệu người có công đã được xác nhận và giải quyết quyền lợi theo đúng qui định của Nhà nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác xác nhận người có công trong các thời kỳ cách mạng được các địa phương, các cơ quan tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 105/CT ngày 29 tháng 4 năm 1989 và Chỉ thị số 551/NC ngày 2 tháng 3 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và hướng dẫn của các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể chức năng ở Trung ương; Đến nay công tác xác nhận người có công đã hoàn thành về cơ bản.

- Để có cơ sở xem xét, kết luận việc xác nhận người có công trong các thời kỳ cách mạng ở các Bộ, Ngành, các địa phương;

- Thực hiện văn bản số 150/CP-VX ngày 07 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

- Trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến tham gia của các địa phương; Sau khi thống nhất với các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc hoàn thành xác nhận Người có công với cách mạng trong 3 thời kỳ như sau:

 

I/ ĐỐI TƯỢNG HOÀN THÀNH XÁC NHẬN:

 

1- Người bắt đầu hoạt động cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 chưa được xét xác nhận người hoạt động cách mạng "Tiền khởi nghĩa";

2- Người hy sinh hoặc bị thương khi làm nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng và trong kháng chiến chưa được xét xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

3- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;

 

II/ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT:

 

1/ Đối với người bắt đầu hoạt động cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 đề nghị xét xác nhận người hoạt động cách mạng "Tiền khởi nghĩa" thì điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ và thẩm quyền giải quyết theo qui định tại Điều 9-Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 06/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTCTW ngày 08 tháng 02 năm 1999 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội-Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

2- Đối với người hy sinh hoặc bị thương khi làm nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng và trong kháng chiến đề nghị xét xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thì điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ và thẩm quyền giải quyết theo qui định tại Điều 11 (đối với liệt sĩ), Điều 25 (đối với thương binh) Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng-Bộ Công an;...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC