Số hiệu văn bản: 798/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 27-06-2012
Ngày hiệu lực: 27-06-2012
Người ký: Vũ Văn Ninh
Download dạng Word
Download dạng PDF
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 798/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI GIÁP HẠT CHO TỈNH HÀ GIANG
----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại văn bản số 59/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2012, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2018/LĐTBXH-BTXH ngày 18 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính tại văn bản số 8314/BTC-NSNN ngày 20 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 595.130 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang để cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt năm 2012.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC