Số hiệu văn bản: 743/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Bình
Ngày ban hành: 05-04-2011
Ngày hiệu lực: 05-04-2011
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH 
QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 743/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;
Căn cứ Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;
Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 39/STP-HB ngày 20 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư từ năm 2011 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” với các nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát triển đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư nhằm xây dựng nghề luật sư chuyên nghiệp, chuyên nghiệp hoá đội ngũ luật sư đáp ứng ngày càng cao về dịch vụ pháp lý của cá nhân và tổ chức; tăng cường trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư trong hành nghề, đặc biệt là tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật hành nghề của luật sư.

- Xây dựng đội ngũ luật sư giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng hành nghề luật sư, có đủ khả năng tư vấn hoặc tham gia bào chữa các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, đầu tư kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài và các hoạt động dịch vụ pháp lý khác cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu về các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, đầu tư kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư trong nước và nước ngoài. Đến năm 2020 có ít nhất 01 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện Đề án một cách nghiêm túc, đồng bộ theo đúng lộ trình, đạt được mục tiêu đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phải xuất phát từ thực trạng đội ngũ luật sư và nhu cầu về tư vấn tranh tụng của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Củng cố, phát triển các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hình thành một số Công ty luật chuyên sâu trong từng lĩnh vực.

II. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

1. Giai đoạn 2011 đến 2015

Đến năm 2015, Đoàn Luật sư tỉnh có từ 30 luật sư trở lên, có 70% được đào tạo, bồi dưỡng nghề luật sư do Học viện Tư pháp và Liên Đoàn luật sư Việt Nam tổ chức, trong...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC