Số hiệu văn bản: 1598/QĐ-VPCP
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 23-12-2009
Ngày hiệu lực: 23-12-2009
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Download dạng Word
Download dạng PDF

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1598/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG ĐỖ TUẤN DŨNG GIỮ CHỨC PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ văn bản số 348-TB/BTV ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ nhu cầu công tác, xét phẩm chất và năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Tuấn Dũng, Trưởng phòng Phòng Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 2. Ông Đỗ Tuấn Dũng được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,8 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài vụ, Cục trưởng Cục Quản trị và ông Đỗ Tuấn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BTCN, các PCN VPCP;
- Các Vụ, Cục, Đơn vị thuộc VPCP;
- Cổng TTĐTCP;
- VP Đảng ủy, VP Công đoàn;
- Lưu: VT, TCCB (10)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC