Số hiệu văn bản: 81/NQ-CP
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 04-12-2012
Ngày hiệu lực: 04-12-2012
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Download dạng Word
Download dạng PDF

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 81/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”
-----------------------------

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ;
Các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
HĐND, UBND cp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
VP Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủ
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
Kiểm toán Nhà nước;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủ
y ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;
- Ủ
y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
Lưu: VT, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn 
Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của B...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC