Số hiệu văn bản: 3920/VPCP-TTTH
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 15-09-2000
Người ký: Vũ Đình Thuần
Download dạng Word
Download dạng PDF

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3920/VPCP-TTTH
NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN DỰ TRÙ
KINH PHÍ CHO MẠNG TIN HỌC PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

 

Kính gửi : - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- UBND các Tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương,

 

Từ năm 1997, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Bộ, ngành, địa phương) đã bắt đầu triển khai Dự án tin học hoá hệ thống thống tin quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; Mạng tin học diện rộng của Chính phủ kết nối mạng tin học của các Bộ, ngành, địa phương đang đi vào hoạt động, phục vụ truyền nhận thông tin điện tử giữa các cơ quan hành chính trong cả nước. Sau năm 1999, Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin giải thể, kinh phí của Chương trình dành cho các Dự án tin học hoá quản lý của cơ quan hành chính bị cắt, do đó việc triển khai Dự án tin học quản lý tại các Bộ và Địa phương gắp khó khăn, không thực hiện được.

Để chuẩn bị kế hoạch năm 2001, Văn phòng Chính phủ đề nghị bộ, ngành, địa phương bố trí ngân sách thoả đáng để củng cố và phát huy hiệu quả hệ thống mạng tin học phù hợp với đặc điểm yêu cầu và khả năng của từng cơ quan, trong đó đề nghị tập trung vào các công việc sau:

- Xây dựng các Cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương.

- Hoàn thiện và nâng cấp Mạng tin học trung tâm của Bộ, ngành, địa phương.

- Chi mua sắm sửa chữa, vận hành, truyền thông cho hệ thống mạng tin học.

- Chi đào tạo tin học cho cán bộ, chuyên viên của các cơ quan hành chính trực tiếp vận hành mạng tin học quản lý.

Việc lập dự toán cho công tác tin học hoá quản lý điều hành đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ Chỉ thị số 13/2000/CT-TTG ngày 17/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 73/2000/TT-BTC ngày 19/7/2000 của Bộ Tài Chính; Thông tư số 111/1998/TT-BTC ngày 15/7/1998 và Thông tư số 19/TT-BTC ngày 14/4/1997; Thông báo số 1504/VPCP-HC ngày 19/4/2000 của Văn phòng Chính phủ về một số việc cần triển khai tại Hội nghị Văn phòng UBND cấp Tỉnh.

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO MẠNG TIN HỌC PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH,
ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2001

(Kèm theo công văn số 3920/VPCP-TTTH ngày 15 tháng 9 năm 2000)

 

1/ Phạm vi:

Mạng tin học trung tâm của UBND Tỉnh, thành phố thuộc trung ương (đặt tại Văn phòng UBND Tỉnh), và mạng của bộ, ngành có nối mạng với Văn phòng Chính phủ.

Các mạng tin học thành phần của bộ, ngành, tỉnh có nối mạng với Mạng tin học trung tâm của bộ, ngành, địa phương.

2/ Nội dung công việc và kinh phí tối thiểu:

Căn cứ các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính; thực tế chi phí vận hành của mạng tin học diện rộng của Chính phủ; tính toán kinh phí bảo trì máy tính của một số cơ quan hành chính, xin gợi ý tính chi phí bảo đảm vận hành mạng tin học có qui mô trung bình như sau:

1

Đào tạo tin học: cho 2 lớp cá...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC