Số hiệu văn bản: 2263/BHXH-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành: 04-06-2010
Ngày hiệu lực: 04-06-2010
Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Download dạng Word
Download dạng PDF

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-----------------------

Số: 2263/BHXH-TCCB

V/v: tạm thời thực hiện bảo hiểm thất nghiệp dối với CB, CC, VC hệ thống BHXH Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2010

 

 

 

 

Kính gửi:

- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

 

 

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 cảu Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội Việt Nam  tạm thời hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Cán bộ, công chức, viên chức, kể cả lao động hợp đồng thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (không bao gồm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lao động hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng).

2. Tổ chức thực hiện:

Việc tổ chức thực hiện baỏa hiểm thất nghiệp thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về bảo hiểm thất nghiệp. Quy trình thực hiện việc trích nộp và thanh quyết toán bảo hiểm thất nghiệp thực hiện như đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc trích nộp và thanh quyết toán bảo hiểm thất nghiệp kể từ ngày 01/01/2009. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (5).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

 

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC