Số hiệu văn bản: 65/2010/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành: 26-08-2010
Ngày hiệu lực: 06-09-2010
Người ký: Phan Đình Trạc
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 65/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 26 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP Ở TỈNH NGHỆ AN
-----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 561/TTr-KHCN ngày 19/08/2010
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 09/04/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010.

Bãi bỏ điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 1 Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo.

Bãi bỏ quy định về chính sách thu hút đối với các đối tượng nhận công tác tại các huyện núi cao và các huyện núi thấp tại điểm b khoản 1 Điều 1 và quy định về chính sách hỗ trợ hoàn thành luận án Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa 2, Dược sỹ chuyên khoa 2, luận văn Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa 1, Dược sỹ chuyên khoa 1 đối với các cán bộ, công chức, viên chức được ngành cử đi học có trình độ từ tốt nghiệp đại học Y, Dược hệ chính quy (cả trong và ngoài nước) loại khá, giỏi trở lên tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND.

Bãi bỏ khoản 1 Điều 2, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An thành Trường Đại học Y khoa Vinh.

Bãi bỏ quy định về chính sách hỗ trợ hoàn thành luận án Tiến sỹ, luận văn Thạc sỹ đối với các cán bộ, viên chức công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An (Trường Đại học Y khoa Vinh sau khi được thành lập) được cử đi học có trình độ từ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (cả trong và ngoài nước) loại khá, giỏi trở lên tại khoản 3 Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND.

Điều 3. Chánh Văn phòng...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC