Số hiệu văn bản: 324/2003/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành: 04-03-2003
Ngày hiệu lực: 19-03-2003
Người ký: Đinh Văn Hùng
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 324/2003/QĐ-CT

Ninh Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG, ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ CAO
---------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX ngày 23/01/2003;
Để góp phần đào tạo tài năng và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh Ninh Bình;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về chính sách khuyến khích tài năng, đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao về công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp kinh tế của tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Bội Nội vụ Để
- Ban Thường vụ TU báo
- Thường trực HĐND tỉnh cáo
- Đài PTTH, Báo NB 
- Hội Khuyến học tỉnh
- Lưu VT, VP7, VP6, VP8 D/02

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Hùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG, ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 324 /2003/QĐ-UB ngày 04/3 /2003 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Để góp phần đào tạo tài năng và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển; UBND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích tài năng, đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao về công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc tỉnh Ninh Bình như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng:

1. Đối tượng áp dụng chính sách khuyến khích tài năng (chỉ áp dụng đối với các giải cá nhân, không áp dụng cho các giải đồng đội, tập thể):

- Học sinh các trường phổ thông trong tỉnh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế.

- Giáo viên có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế.

- Vận động viên của đoàn thể thao Ninh Bình đoạt huy chương trong các giải thi đấu thể thao Quốc gia và vận động viên của Ninh Bình đoạt huy chương trong các giải thi đấu thể thao Quốc tế.

- Huấn luyện viên có vận động viên đoạt huy chương trong các giải thi đấu thể thao Quốc gia và Quốc tế.

- Diễn viên đoạt huy chương trong các Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.

2. Đối tượng áp dụng chính sách thu hút:

- Những người có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư.

- Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp I và cấp II, Bá...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC