Số hiệu văn bản: 22/2009/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang
Ngày ban hành: 25-08-2009
Ngày hiệu lực: 05-09-2009
Người ký: Trần Thanh Trung
Download dạng Word
Download dạng PDF

Tệp đính kèm:
QD22UB.DOC

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TIỀN GIANG   
_____

Số: 22/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________

Mỹ Tho, ngày 25  tháng  8  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng

 và thu hút cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp

tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2015

________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 196/2008/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2008-2013 và đến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2015.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh, huyện; chính sách thu hút và đào tạo nguồn cán bộ, công chức có trình độ cao;  Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Văn phòng Chính phủ;

Bộ Nội vụ;

Bộ Tài chính;

Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;

TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;

Chủ tịch và các PCT;

UBND các H, TP MT, TX GC;

Công báo tỉnh;

Website Chính phủ; Website tỉnh;

Lưu VT , NCTH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Trần Thanh Trung

 

 

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC