Số hiệu văn bản: 08/2011/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Kiên Giang
Ngày ban hành: 14-01-2011
Ngày hiệu lực: 24-01-2011
Người ký: Trần Thanh Nam
Download dạng Word
Download dạng PDF

Tệp đính kèm:
QD8UB--1-.DOC

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KIÊN GIANG

---------------

Số: 08/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Rạch Giá, ngày 14  tháng 01 năm 2011


 QUYẾT ĐỊNH

 V việc ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

 công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

--------------

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANGCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi chín về việc ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 370/TTr-STC ngày 16/12/2010 về việc ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang,
  

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh (Đảng, chính quyền, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này thay cho Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC