Số hiệu văn bản: 08/2012/L-CTN
Loại văn bản: Lệnh
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước
Ngày ban hành: 02-07-2012
Ngày hiệu lực: 02-07-2012
Người ký: Trương Tấn Sang
Download dạng Word
Download dạng PDF
 

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 08/2012/L-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT
---------------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ

Bộ luật lao động

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC