Số hiệu văn bản: 59/BC-LĐTBXH
Loại văn bản: Báo Cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 06-07-2010
Ngày hiệu lực: 06-07-2010
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 59/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2010

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 62 HUYỆN NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010
--------------------------------------

Tiếp theo các báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo quý I/2010 và các báo cáo tháng 4, 5/2010; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 30a 6 tháng đầu năm 2010 như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ:

- Về việc bổ sung huyện nghèo được hưởng cơ chế, chính sách của Nghị quyết 30a: Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo đồng ý huyện Vũ Quang – tỉnh Hà Tĩnh (Công văn số 293/TTg-ĐP ngày 11/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ), huyện Đắk Glong – tỉnh Đắk Nông (Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ) được hưởng các cơ chế, chính sách huyện nghèo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung một số huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a. Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã gửi văn bản xin ý kiến các Bộ, sẽ tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2010.

- Ngày 02 tháng 4 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 421/QĐ-TTg bổ sung thành viên, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo để thực hiện thêm nhiệm vụ của Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a.

1.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của các Bộ, ngành Trung ương:

- Ngày 08/4/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2010/TT-BTC quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Như vậy, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đến nay các Bộ, ngành đã tập trung xây dựng và ban hành 14 văn bản, gồm: 9 Thông tư và Thông tư liên tịch, 5 Công văn hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện.

- Trong quý I/2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, đã xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên tiến hành đợt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của các địa phương. Trong tháng 4-5/2010, 7/8 Bộ, Cơ quan (Bộ Xây dựng chưa đi kiểm tra) được giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn công tác liên ngành đã hoàn thành công tác kiểm tra, có báo cáo về cơ quan thường trực.

- Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết 30a, ngày 06 tháng 5 ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC