Số hiệu văn bản: 15/2009/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 10-02-2009
Ngày hiệu lực: 20-02-2009
Người ký: Nguyễn Trung Tín
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2006/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010;
Xét Tờ trình số 02/TTr-LSNN-TC-KHĐT ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Liên Sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 75/SNN-NN ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi đã trao đổi thống nhất cùng các Sở, ngành tại cuộc họp ngày 03 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

1. Sửa đổi khoản 2.3 Điều 2. Phạm vi điều chỉnh như sau:

“2.3. Thời gian được tính hỗ trợ lãi vay là khoảng thời gian từ ngày phương án được giải ngân vốn vay từ tổ chức tín dụng đến hết ngày thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày phương án được giải ngân từ tổ chức tín dụng mà chủ đầu tư không thực hiện sẽ không được xem xét hỗ trợ lãi vay theo Quy định này.”

2. Sửa đổi khoản 4.2, 4.3 Điều 4. Khuyến khích đầu tư hạ tầng, cải tạo đồng ruộng như sau:

“4.2. Ngân sách thành phố hỗ trợ để đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tạo đồng ruộng với từng đối tượng cụ thể như sau:

Đối với hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã đượ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC