Số hiệu văn bản: 16856/BTC-KBNN
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 09-12-2011
Ngày hiệu lực: 09-12-2011
Người ký: Nguyễn Đại Trí
Download dạng Word
Download dạng PDF
 

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 16856/BTC-KBNN
V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên TABMIS

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

 Kính gửi:

- Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai vận hành TABMIS
- Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

 

Thực hiện quy định tại mục V Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2011; Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm; Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về công tác khóa sổ kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) niên độ 2011 trên TABMIS như sau:

A. Kiểm tra, đối chiếu số liệu trước khi khoá sổ kế toán 31/12/2011

I. Đối với cơ quan tài chính (CQTC)

- Kiểm tra, rà soát về dự toán trên TABMIS của các đơn vị dự toán thuộc trách nhiệm CQTC nhập vào TABMIS (bao gồm cả dự toán năm 2010 chuyển sang, dự toán giao năm 2011).

- Kiểm tra số liệu chi NSNN bằng lệnh chi tiền (do CQTC nhập vào TABMIS).

- Rà soát các khoản tạm vay, tạm ứng chưa đưa vào cân đối; rà soát, cân đối nguồn vốn ngân sách các cấp để có kế hoạch xử lý.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu và điều chỉnh số liệu (nếu có), đảm bảo số liệu khớp đúng trước khi khóa sổ kế toán tháng 12/2011.

II. Đối với KBNN

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu của tất cả các phần hành kế toán (tiền mặt, tiền gửi, thanh toán, thu chi NSNN, vay nợ, phải thu, phải trả...).

- Rà soát, sao kê số dư các tài khoản tạm thu, tạm giữ. Các đơn vị KBNN phải có văn bản gửi các đơn vị liên quan và đề nghị xử lý số dư tài khoản tạm thu, tạm giữ trước khi khóa sổ kế toán tháng 12/2011.

- Kiểm tra số dư dự toán năm 2010 chuyển sang năm 2011, số dự toán nhập đầu năm 2011, dự toán bổ sung trong năm và dự toán còn lại (đối với dự toán do KBNN nhập vào TABMIS).

- Rà soát, điều chỉnh (nếu có) trước khi khóa sổ kế toán tháng 12 năm 2011, đảm bảo không còn số dư dự toán tạm cấp thuộc ngân sách các cấp.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi NSNN, bao gồm cả số liệu chi bằng lệnh chi tiền, bằng dự toán và ghi thu, ghi chi với CQTC và đơn vị sử dụng ngân sách.

- Rà soát, có ý kiến với CQ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC