Số hiệu văn bản: 11-TC/CNA
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 01-01-1985
Ngày hiệu lực: 10-03-1985
Người ký: Hồ Tế
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 11-TC/CNA NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1985 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH
LẬP QUỸ XÍ NGHIỆP TRONG CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

 

Thi hành Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30-11-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong công nghiệp quốc doanh như sau:

 

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Lợi nhuận định mức được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (hoặc bằng số tuyệt đối) trên giá thành hợp lý của sản phẩm xí nghiệp để làm giá bán buôn xí nghiệp. Do đó về nguyên tắc lợi nhuận định mức được áp dụng ổn định cho nhiều năm cùng với việc ổn định giá bán buôn xí nghiệp của sản phẩm.

Chế độ phân phối lợi nhuận được xây dựng phù hợp với cơ cấu và thành phần của lợi nhuận định mức. Việc thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận hàng năm sẽ căn cứ vào số lợi nhuận định mức. Việc thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận hàng năm sẽ căn cứ vào số lợi nhuận kế hoạch và lợi nhuận thực tế đạt được của đơn vị xí nghiệp.

Lợi nhuận kế hoạch pháp lệnh hàng năm của xí nghiệp khác với lợi nhuận định mức, do hàng năm có sự thay đổi về kế hoạch sản lượng tiêu thụ, chất lượng sản phẩm, kết cầu mặt hàng, giá bán bình quân và giá thành sản phẩm.

Trong lợi nhuận kế hoạch pháp lệnh hàng năm của xí nghiệp sẽ bao gồm lợi nhuận kế hoạch của phần sản xuất bằng vật tư do Nhà nước cung ứng và bằng vật tư do xí nghiệp tự tìm kiếm thêm.

Lợi nhuận ngoài chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh là lợi nhuận của phần sản xuất những sản phẩm do xí nghiệp tìm kiếm và khai thác những nguồn khả năng mới để sản xuất thêm không thuộc những mặt hàng đã ghi trong kế hoạch pháp lệnh Nhà nước giao cho xí nghiệp.

Lợi nhuận thực hiện thuộc chỉ tiêu pháp lệnh của xí nghiệp bao gồm lợi nhuận trong kế hoạch pháp lệnh và lợi nhuận vượt kế hoạch pháp lệnh của phần sản xuất bằng vật tư do Nhà nước cung ứng và bằng vật tư tìm kiếm. Lợi nhuận thực hiện của phần sản xuất sản phẩm ngoài chỉ tiêu pháp lệnh thì chủ yếu là bằng nguồn vốn vật tư tự tìm kiếm . Lợi nhuận thực hiện của phần sản xuất sản phẩm ngoài chỉ tiêu pháp lệnh thì chủ yếu là bằng nguồn vật tư tự tìm kiếm .

Lợi nhuận thực hiện chỉ bao gồm khoản chênh lệch giữa giá xí nghiệp được duyệt với giá thành thực tế. Các xí nghiệp không được tính vào lợi nhuận thực hiện các khoản chênh lệch giá.

2. Các khoản phải nộp phạt do vi phạm hợp đồng, vi phạm chế độ tín dụng ngân hàng và các khoản chi phí bất hợp lý, bất hợp lệ... xí nghiệp không được hạch toán vào giá thành mà phải trừ vào phần lợi nhuận để lại xí nghiệp sau khi thực hiện việc phân phối lợi nhuận giữa ngân sách và xí nghiệp.

3. Do cơ chế phân phối các phần lợi nhuận nói trên khác nhau, xí nghiệp phải hạch toán rành mạch từng phần lợi nhuận nhằm đánh giá đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp và bảo đảm phân phối được công bằng, hợp lý.

4. Lợi nhuận trong chỉ tiêu pháp lệnh của xí ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC