Số hiệu văn bản: 3391/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 01-10-2009
Ngày hiệu lực: 01-10-2009
Người ký: Nguyễn Danh Thái
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3391/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT "ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai xây dựng đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu tổng quát:

Bằng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - gọi tắt là cấp tỉnh; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - gọi tắt là cấp huyện; xã, phường, thị trấn - gọi tắt là cấp xã; thôn, ấp, tổ dân phố hoặc khu phố - gọi tắt là cấp thôn) tham gia quản lý, chỉ đạo, thực hiện đề án. 

Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt nhằm thực hiện mục tiêu 1

1. Cán bộ liên quan đến quản lý, chỉ đạo, thực hiện đề án ở 63 tỉnh, thành phố được tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương tổ chức

...
(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC