Số hiệu văn bản: 270-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 03-06-1993
Ngày hiệu lực: 03-06-1993
Người ký: Võ Văn Kiệt
Download dạng Word
Download dạng PDF

 

 

 

Điều 1

Phê duyệt "Chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình đến năm 2000" do Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình xây dựng.

 

Điều 2

Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chiến lược này; đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh văn bản Chiến lược cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của từng vùng, từng địa phương. Chiến lược thông tin - giáo dục - truyền thông dân số và kế hoạch hoá gia đình (1992-2000) đã được phê duyệt tại Quyết định số 315-CT ngày 24-8-1992 cần được hiệu chỉnh theo đúng tinh thần của Chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình này.

 

Điều 3

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC